HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Voodoogul Meztigore
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 6 July 2007
Pages: 70
PDF File Size: 4.71 Mb
ePub File Size: 8.36 Mb
ISBN: 946-6-75213-949-5
Downloads: 64883
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoojind

Home Documents Aromaticni ugljovodonici.

Aromaticni ugljovodonici

Aromaticni ugljovodonici Download Report. Published on Oct View 61 Download 3. Fizike osobine aromatinih ugljovodonika Izvori aromatinih ugljovodonika i njihovo dobijanje Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika UVODOsnovno znaenje rijei aromatian je mirisan. Prve supstance izolovane su iz mirisnih proizvoda badema, cimeta, karamfila, zimzelena, vanilije, Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, alkina, alkadiena i cikloalkana.

Jo su poznati i pod nazivom areni. To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Najjednostavniji i osnovni predstavnik aromatinih ugljovodonika je benzen, ija je molekulska formula C6H6. Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa. U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte.

Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid. Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi. Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Aromatini ugljovodonici su ciklini ugljovodonici kod kojih su ugljenikovi atomi povezani u benzenov prsten.

U svom sastavu aromatini ugljovodonici mogu da sadre jedan, dva ili vie benzenovih prstenova. Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole. Tokom druge polovine Komprimovanjem tog plina u rezervoarima galogeni svrhu distribucije izdvajala se lagana tekuina.

Ova tekuina je To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu. Meutim, taj naziv je izmijenjen u benzen jer je zavretak ol rezervisan za alkohole.

Ugljovodoniak je uveo termine prstena i jezgra da bi naznaio karakteristian dio aromatinog jedinjenja.

Aromaticni ugljovodonici

Grupe dobijene oduzimanjem vodonika od aromatiog jezgra nazvane su aril-grupama i oznaavaju se simbolom Ar. Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa. Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa.

Nomenklatura aromatinih ugljovodonikaSvi aromatini ugljovodonici se imenuju prema IUPAC nomenklaturi i nazivaju se areni. Benzenov prsten se smatra osnovom svih aromatinih ugljovodonika pa se uzima kao osnovna struktura pri davanju naziva arenima. Kao i drugi ugljovodonici hgljovodonika areni grade homologi red.

Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Razne nafte sadre razliite koliine arena.

Halogemi nafte se aromatini ugljovodonici izdvajaju frakcionom destilacijom.

S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija. Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj.

  JUSTICE SHIVRAJ PATIL REPORT PDF

Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama.

Kada se odreene vrste uglja, npr. Takav proces je poznat pod nazivom suva destilacija uglja. Kada se gasoviti proizvodi jednim dijelom sipaju u crnu viskoznu tenost nakon izdvajana koksa, tada se nakon hlaenja izdvaja katran kamenog uglja koji sadri veliki broj aromatinih jedinjenja sa irokom primjenom u hemijskoj industriji.

Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Zbog tri dvostruke i tri jednostruke veze, njegova struktura je veoma specifina. Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul.

Hlorofluorougljenik

Da bi ugljenikovi atomi bili etverovalentni, prsten sadri naizmjenino rasporeene tri dvostruke veze. Utvreno je da su sve veze izmeu ugljenikovih atoma u prstenu iste duine, ali ta duina ne odgovara ni duini jednostruke veze ni duini dvostruke veze, ve je negdje izmeu: Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II.

Za takvu strukturu kaemo da je rezonancioni hibrid ovih dviju rezonancionih struktura. Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija. Kada se smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma.

Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne vri se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost. Zbog svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, u reakcijama adicije kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj. Za veinu ovih reakcija potreban je katalizator, ali nisu potrebne veoma visoke temperature ili ultraljubiasta svjetlost. Najkarakteristinije supstitucione reakcije benzena su: Zatvoriti epruvetu zapuaem sa cjevicom i blago je zagrijati na vodenom kupatilu. Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom.

Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima. Rastvor u balonu zagrije se na vodenom kupatilu da prokljua i kada se balon ohladi, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode. Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena.

Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Usljed gubitka elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon.

  BRUNNSTROM STAGES OF RECOVERY STROKE PDF

C Adicione reakcije benzenaAdicione reakcije nisu karakteristine za benzen. Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima. Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, i to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika. Takve reakcije se nazivaju hidrogenizacija benzena: Benzen moe da adira i hlor, ali u prisustvu svjetlosti na povienoj temperaturi i dobija se heksahlorcikloheksan. Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: D Oksidacija derivata benzenaBenzen je postojan prema oksidacionim sredstvima, ali ako se neki alkil-benzen tretira sa jakim oksidacionim sredstvima, alkil-grupa se oksiduje do karboksilne, a benzenov prsten ostaje nepromijenjen.

Bez obzira na veliinu alkil-grupe, uvijek se dobija benzoeva kiselina jer oksidacija zapoinje na ugljenikovom atomu vezanom za benzen koji ga aktivira: Svaki ugljenikov atom benzenovog prstena vezan je za druga tri atoma dva ugljenikova atoma i jedan vodonikov atom jednostrukim vezama; pri nastajanju ovih veza svaki od est ugljenikovih atoma u prstenu je sp2 hibridizovan.

Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali. Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje susjedne p orbitale slika 1a.

Poslije preklapanja postaje oblak od est -elektrona koji je pod uticajem svih est ugljenikovih atoma benzenovog prstena slika 1b. Struktura benzenaZbog toga e ovi elektroni biti jae vezani za benzenov prsten nego -elektroni dvostruke veze, benzen e biti stabilan i nee moi lako da podlijee drrivati reakcijama. Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa.

Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani ugljovodoni,a benzena. Aromatini radikal se oznaava sa Ar C6H5 i naziva se fenilna grupa. Alkil-grupe, halogeni ili nitro-grupa imenuju se kao prefiksi. Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para.

Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma. A Najprostiji derivati benzena Halkgeni Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao dobar rastvara i mnogo manje je tetan ugljoodonika benzena. Epruveta se zatvori zapuaem kroz koji je postavljena dua staklena cijev i blago se zagrijava na vodenom kupatilu. Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika.

Poslije min zagrijavanja, malo rastvora iz epruvete izlije se na pare filter-papira koji se ostavi da se osui na vazduhu. Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte. Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para. Aromatini ugljovodoni,a su nerastvorljivi u kompleksu i lako se odijele, a zatim se etil-benzen isti destilacijom.